Departamentet

Departamenti i Arkitekturës dhe Shkencave Kompiuterike
Departamenti i Arkitekturës dhe Shkencave Kompjuterike siguron arsimimin e lartë dhe kërkimin shkencor në fushën e arkitekturës, urbanistikës, shkencave kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit. Departamenti përmes kurrikulës së tij ka për qëllim të pajisë studentët me njohuri akademike të kompetencave kryesore të formimit profesional dhe të ballafaqimit me kompleksitetin dhe transformimet e vazhdueshme të qytetit, territorit dhe peisazhit bashkëkohore. Realizimi i një pjese të madhe të punës grafike, analitike bëhet nëpërmjet aplikimit të teknologjisë së informacionit. Kombinimi i trajnimeve të arsimit bazë me praktikat në terren, studiot arkitekturore, IT dhe kompanive të projektimit, do të rrisë aftësitë profesionale dhe mundësitë e punësimit.
Departamenti i Biznes, Menaxhim dhe Turizëm
Zhvillimi dinamik i biznesit dhe stukturimi i tij në një kontekst gjithnjë e më konkurrues kërkon edukimin e një elite të re të punonjësve dhe menaxhereve të ardhshëm, njohuritë dhe aftësitë e të cilëve, do të garantojnë konkurrueshmëri  me  efikasitet  dhe  sukses  në  tregjet  vendase  apo  ndërkombëtare...
Departamenti i Ekonomisë dhe Financës
Departamenti i Ekonomise dhe Finances prezantohet me një program të plotë studimesh universitare që synon të përgatisë specialistë për një karrierë të ardhshme si ekspertë kontabël, financierë, apo analistë financash të institucioneve të ndryshme private apo publike, të tillë që në të ardhmen të mund të thellojnë studimet apo të specializohen për financat e shtetit, për bursën, për tregjet e sigurimeve etj.