Dr. Elira Hoxha
 

Dr. Elira Hoxha


Pedagoge
Fakulteti: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Departamenti: Departamenti i Ekonomisë dhe Financës

Kontakte
E-mail: elira_hoxha@hotmail.com
Cel: +355 69 29 19 866
Tel/fax: N/A


Angazhimi në mësimdhënie:
- Drejtim Financiar
- Financat e Korporatës
- Financat Publike
- Legjislacion Fiskal
- Kontabilitet i Informatizuar
Fushat e kërkimit:
Financë – Kontabilitet;
CV e shkurtër
Elira Hoxha është pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë në SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”. Ajo është diplomuar në vitin 1994, dega financë – kontabilitet në Fakultetin e Ekonomisë, UT. Ka përfunduar studimet master në administrim-biznes në vitin 2003 dhe studimet master në kontabilitetin e avancuar në vitin 2010. Studimet master i ka kryer në Fakultetin e Ekonomisë, UT. Ka fituar Gradën “Doktor i Shkencave Ekonomike”, pranë Unv “Aleksandër Moisiu”, Durrës, në vitin 2014. Ka eksperiencë të gjatë pune në pozicione drejtuese për Institucione private dhe publike, në fushën e kontabilitetit dhe financës. Prej vitit 2002 ka qenë pjesë e auditoreve në universitete publike apo private, si pedagoge me kohë të pjesshme apo të plotë. Mban autorësinë e shumë punimeve të botuara në revista shkencore apo paraqitura në konferenca shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Tekste librash (në Shiqp):
Bazat e Kontabilitetit (bashkëautor)
Publikime: Artikuj shkencorë / referime në konferenca

“Raportimi financiar në evoluim të vazhdueshëm” prezantuar në Kongresin e tretë të SHKFSH, Tetor 2014, Tiranë, Shqipëri;
“Është adoptimi i SNRF për NVM një vlerë e shtuar e raportimit financiar në Shqipëri?” paraqitur në Konferencën e 4-rt Ndërkombëtare të Shkencave Sociale, Maj 31 – Qershor 01, 2014, Bodva, Mali i Zi;
“Kontabiliteti mjedisor” paraqitur në Konferencën e 4-rt shkencore ndërkombëtare “Politikat ekonomike dhe integrimi europian”, 13 – 14 Prill 2012, Durrë, Shqipëri;
“SKK-të dhe ushtrimi i gjykimit profesional: Vëzhgime dhe shqetësime nga perspektiva shqiptare”, paraqitur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Economic & Social Challenges 2011 - “Globalization and Sustainable Development”, 10 Dhjetor 2011, Tiranë, Shqipëri;
“Faktorët kritike për zbatimin e suksesshëm të Standardeve të Kontabilitetit (Rast studimi: Standardet e Kontabilitetit në Shqipëri)” paraqitur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Europian integration of see countries – challenges or reality”, 23 Shtator 2011, Gjirokastër, Shqipëri;
“Karakteristikat e një seti standardesh të kontabilitetit me cilësi të lartë dhe të mbështetura në parime”, paraqitur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Studiuesit shqiptarë faktor i rëndësishëm i integrimit në rrjedhat evropiane”, 01 Shator 2011, Prishtinë, Kosovë;
“Sistemi i taksave si faktor i rëndësishëm për përmirësimin e infrastrukturës lokale dhe rritjes së investimeve të huaja”, paraqitur në Konferencën e 3-të Shkencore Ndërkombëtare “Turizmi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, 01 Prill 2011, Ulqin, Mali i Zi;
" Mos përputhja e kërkesave të raportimit financiar me legjislacionin tatimor në Shqipëri ", paraqitur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare "Challenges of European Economic Integration of Western Balkan", 10 Dhjetor 2010, Shkodër, Shqipëri;
"Mikronjësitë dhe kërkesat e raportimit financiar të tyre", paraqitur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare "Shqipëria në rrugën e implementimit të standardeve të raportimit financiar dhe auditimit", organizuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, 08 Tetor 2010, Tiranë, Shqipëri;
"Përse një standard për mikronjësitë?", paraqitur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare "Economic Policy and EU Integration", organizuar nga UAMD, më 11 Qershor 2010, Durrës, Shqipëri;
"SKK-të dhe sfidat e aplikimit të tyre për herë të parë", paraqitur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare "Economic Policy and EU Integration", organizuar nga UAMD, 19 - 20 Nëntor 2009, Durrës, Shqipëri;
Kontribute të tjera
- Trajnere pranë shoqatave profesionale në fushën e kontabilitetit dhe raportimit financiar, SHKSHF dhe IKM;
- Lektore pranë Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar IEKA;
- Anëtare e Autoritetit të Çertifikimit të Audituesve të Brendshëm, 2010 - 2012 (Ministria e Financave);

Trajnime
- Pjesëmarrje në kursin e trajnimit në distancë "Eksperienca Rumune në rishikimin dhe auditimin e pasqyrave financiare", organizuar nga Banka Botërore, Qendra për Reformën e Raportimit Financiar, 01 Mars 2011, Tiranë, Shqipëri;
- Pjesëmarrje në kursin e trajnimit në distancë "SNRF për Njësitë e Vogla dhe të Mesme", organizuar nga Banka Botërore, Qendra për Reformën e Raportimit Financiar, 11 - 12 Nëntor 2010, Tiranë, Shqipëri;
- Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare Vjetore të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, organizuar më 20-21 Shtator 2010, Londër, Angli;
- Pjesëmarrje në seminarin "Përkthimi i SNRF-ve dhe dallimet në aplikimin e tyre sipas njësive të ndryshme ekonomike", organizuar nga REPARIS, 25 - 26 Mars 2010, Vienë, Austri;
- Pjesëmarrje në takimin e dytë të grupit të punës "Vlerësimi i impaktit të implementimit të SNRF-ve në kuadrin rregullator bankar", organizuar nga Shoqata e Bankave të Shqipërisë, 29 Korrik 2008, Tiranë, Shqipëri;
- Pjesëmarrje në takimin e Bordit të Mbikqyrjes së Bankës së Shqipërisë "Interpretimi mbi momentin e zbatimit të plotë të SNRF-ve për herë të parë", organizuar nga Bordi I Mbikqyrjes së Bankës së Shqipërisë, 15 Korrik 2008, Tiranë, Shqipëri.