Oltjon LUGA, Ark. Drnt.
 

Oltjon LUGA, Ark. Drnt.

Pedagog
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Departamenti i Arkitekturës dhe Shkencave Kompjuterike
Pozicioni Adminstrativ: Implementimi Arkitektonik dhe Urban i platformave zhvilluese të ideuara nga Instituti Adriapol

Angazhimi në mësimdhënie:
Shkenca komunikimi ,Vizatimi arkitektonik dhe Gjeometri deskriptive, Studio Projektimi I, III, IV,

Fushat e kërkimit:
Kompozim, Projektim, Projektim Urban, Implementim platformash zhvillimi

Biografi e shkurtër:
Ark. Oltjon LUGA është diplomuar në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës të Tiranës, FAU në vitin 2005 ku ka fituar gradën master shkencor dhe titullin Arkitekt. Pjesëmarrës në Shkollën e doktoraturës 2013-2014 në po këtë Fakultet ku mori dhe gradën Kandidat për Doktor Shkencash. Gjithashtu ai ka dhe një experiencë pune si arkitekt nga viti 2004 deri në ditët e sotme dhe është bashkë-themelues i AS studio që nga viti 2008.

Publikime:
- Diachronic Growth of the Historical Urban Fabric of Tirana. - Typology of the “Multi-Familiar Dwelling Under the Same Roof”, As a Base Unit of this Urban Structure.

Monografi, tekste, etj.:
- CONSERVATION PLAN_REPLACEMENT AND INTEGRATION OF EXISTING BUILDINGS] CASE STUDY: HISTORICAL CENTER OF TIRANA.Link

Referime në konferenca:
- 2 ICAUD Epoka University). Link
- Folës dhe dhe autor i disa implementimeve fizike të platformave zhvilluese të propozuara nga Creative Economy and Smart Cities, May 9-10, 2014. Link